അന്ന് ഓലക്കുടിലില്‍ 20 പേര്‍; ഇന്ന് സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള നാല് വീടുകള്‍ | Life project

Share this post with friends!

അന്ന് ഓലക്കുടിലില്‍ 20 പേര്‍; ഇന്ന് സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള നാല് വീടുകള്‍ | Life project

video, delen, cameratelefoon, videotelefoon, vrij, uploaden

#asianetnews #keralanews #Lifehomeprojects

Sisters shares their happiness on receiving new homes through Life projects

അന്ന് ഓലക്കുടിലില്‍ തിങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത് 20 പേര്‍; ഇന്ന് സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള നാല് വീടുകള്‍

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/asianetnewstv
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

source

0 thoughts